บทบาทของผู้บริหาร

1) บทบาทในการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี ผู้บริหารมีหน้าที่ในการดูแลสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา  และยังมีหน้าทีในการประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์การ  จึงควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์การ

2) บทบาททางด้านข้อมูลข่าวสาร  ผู้บริหารควรตรวจสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล  และควรมีความรู้ในเรื่องขององค์การเป็นอย่างดี มีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลเพื่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์การ

3) บทบาทด้านการตัดสินใจ  ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจ  คาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ สามารถควบคุมสถานการณ์หรือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

ลักษณะข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับสูง

       ข้อมูลของผู้บริหารระดับสูงได้มาจากแหล่งภายในและภายนอกองค์การทีมีผลกระทบต่อการ ดำเนินธุรกิจ ข้อมูลเหล่านี้ควรนำมากลั่นกรองและคัดเลือกก่อนที่จะนำมาวิเคราะห์ทั้งใน เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

 

ข้อมูลของผู้บริหารระดับสูง

       โดยทั่วไปผู้บริหารได้รับข้อมูลจาก 3  แหล่ง  ดังนี้

1. ข้อมูลภายในองค์การ   ประกอบด้วย

       - ข้อมูลจากกระบวนการดำเนินงาน (Transaction Processing Data)  ข้อมูลส่วนนี้ ได้จากระบบประมวลผลรายการแบบต่างๆ ซึ่งจะแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การ การควบคุม การตรวจสอบ และการแก้ปัญหาโดยทั่วไป

       - ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายหรือผลการดำเนินงาน  ของแต่ละส่วนงานหรือโครงการต่างๆ ขององค์การ 

ข้อมูลภายในองค์การเหล่านี้ จะมีประโยชน์ต่อการบ่งชี้ผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators : KPI)

2. ข้อมูลภายนอกองค์การ ข้อมูลนี้จะเกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การ เช่น ข้อมูลความต้องการลูกค้า ข้อมูลคู่แข่งขันในการดำเนินธุรกิจ ฯลฯ

3. ข่าวสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  ข่าวสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงด้วยกัน ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ระหว่างพนักงานในองค์การ หรือระหว่างองค์การอื่นๆ เช่น ข่าวสารจากสื่อมวลชนต่างๆ และข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

 

ความหมายของระบบ ESS

       ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Support System : ESS) เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าใจ ทันสมัย เพื่อใช้ในการกำหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมถึงการวางแผนระยะยาว  และระบบยังช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในองค์การและระหว่างองค์การด้วย

       ระบบ ESS บางครั้งเรียกว่า ระบบ EIS  ซึ่งเป็นระบบที่ให้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงเช่นกัน  แต่ระบบ ESS จะรวมความสามารถเพิ่มเติมด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการ และการจัดลำดับงาน

 

ลักษณะของระบบ ESS

       1. ให้สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ระบบ ESS  สามาระให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง  โดยจะให้สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงมองเห็นภาพความเป็นไปของธุรกิจ และมองเห็นเป้าหมายในการบริหารได้อย่างชัดเจน  หรือช่วยให้เล็งเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากคู่แข่งขันอันนำไปสู่ความได้เปรียบและส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้น

       2. ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน

ระบบ ESS ควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ลึกซึ้งหรือมีทักษะสูงด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศก็สามารถเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย  มีอุปกรณ์ช่วยเพื่อให้สามารถใช้ระบบได้คล่องตัว  ระบบมักมีส่วนประสานกับผู้ใช้โดยแสดงในรูปของภาพ(Graphical User Interface : GUI) และเมนู(Menu)

       3. เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอก

ระบบ ESS นอกจากจะเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบต่าง ๆ ขององค์การแล้ว จะต้องสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอกองค์การ  สามารถเชื่อโยงระหว่างสื่อหลายมิติ(Hypermedia) หรือเชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์ต่างๆ ได้  เพื่อให้ผู้บริหารสามารถรับทราบข้อมูลที่สำคัญจากแหล่งภายนอก และนำมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

       4. สามารถประมวลผลในรูปแบบที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

ระบบ ESS จะต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลและเครื่องมือเพื่อให้ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลในลักษณะภาพรวมแบบกว้าง และสามารถเรียกดูสารสนเทศในลักษณะเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดของข้อมูลเป็นลำดับๆ ลงมาได้ตามต้องการ (Drill-down Ability) และสามารถคำนวณทางสถิติและคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้

       5. พัฒนาเฉพาะสำหรับผู้บริหาร

ระบบ ESS ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน และทักษะของผู้บริหารโดยเฉพาะ  เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  โดยไม่ต้องจดจำคำสั่งและใช้เวลามากในการทำงาน

       6. มีระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศโดยทั่วไปจะมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ไม่มีสิทธิ์  รวมถึงการรั่วไหลของข้อมูลที่มีความสำคัญขององค์การ  ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันได้

 

ความสำคัญของผู้บริหารต่อการพัฒนาระบบ ESS

       ระบบ ESS เป็นระบบที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ และช่วยผลักดันและสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ ผู้บริหารควรมีความรู้ความเข้าใจและมองเห็นประโยชน์ของการนำสารสนเทศที่ได้ จากระบบ ESS ไปใช้ ซึ่งการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีการ วางแผลกลยุทธ์สารสนเทศที่ดีสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธขององค์การ โดยการวงแผนกลยุทธ์สารสนเทศจะดีเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับสูง

Comment

Comment:

Tweet