โครงสร้างข้อมูล

         โครงสร้างข้อมูลมีรูปแบบเป็นลำดับชั้นโดยเริ่มด้วยหน่อยที่เล็กที่สุดคือ บิต (Bit) ไบต์ (Byte) เขตข้อมูล (Field) ระเบียบข้อมูล (Record) และไฟล์ (File) ตามลำดับ

         บิต (Bit) เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเลขฐานสองซึ่งมีสถานะเป็น 0 กับ 1

         ไบต์ (Byte) ประกอบด้วยบิตหลาย ๆ บิตมาเรียงต่อกัน เช่น นำ 8 บิตมาเรียงต่อกันเป็น 1 ไบต์ ทำให้สามารถสร้างรหัสแทนข้อมูลเพื่อใช้แทนอักขระ ซึ่งอาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ได้ทั้งหมด 28 ตัว หรือตัวกับ 256 ตัว

          เขตข้อมูล (Field) เป็นการนำข้อมูลหลายอักขระมารวมกันเป็นคำเพื่อให้เกิดความหมาย เช่น ชื่อพนักงาน และเงินเดือนพนักงาน

         ระเบียบข้อมูล (Record) คือ กลุ่มของเขตข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ กัน ถูกนำมาไว้รวมกัน เช่นระเบียนข้อมูลของพนักงาน ประกอบด้วยเขตข้อมูล รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล เงินเดือน และแผนก

         ไฟล์ (File) คือ กลุ่มของระเบียนข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันถูกนำมาจัดเก็บไว้ด้วยกัน เช่น ไฟล์ประวัติพนักงาน ประกอบด้วยระเบียนข้อมูลของพนักงานทั้งหมดในองค์การ

 

ปัญหาเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล

         • ความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Data Redundancy)

         • ความผูกพันระหว่างข้อมูลและโปรแกรม (Program-Data Dependence)

         • การไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ (Lack of Data Sharing)

         • การขาดความคล่องตัว (Lack of Flexibility)

         • การขาดระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี (Poor Security)

 

แนวทางในการใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูล

         จากปัญหาของระบบแฟ้มข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงมีแนวคิดในการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล การนำข้อมูลมาเก็บไว้ที่เดียวกันช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้

         โดยสรุป ประโยชน์ของระบบจัดการฐานข้อมูล

                • ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Minimum Redundancy)

                • มีความเป็นอิสระของข้อมูล (Data Independence)

                • สนับสนุนการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Improved Data Sharing)

                • มีความคล่องตัวในการใช้งาน (Improved Flexibility)

                • มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูง (High Degree of Data Integrity)

 

องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล

         ระบบฐานข้อมูล